بازگشت به دوره ها

تو 20 دقیقه یه پیراهن خوشگل بدوز

تو 20 دقیقه یه پیراهن خوشگل بدوز

استاد فاطمه ابراهیمی

تو 20 دقیقه یه پیراهن خوشگل بدوز

اگر دوست دارید برای خانه پیراهن راحت و خنک داشته باشید که خیلی سریع دوخته شود پیشنهاد میکنم این ویدئو را ببینید.
با توجه به نوع پارچه مصرف این لباس متفاوت است.
اگر این لباس را با پارچه های مجلسی بدوزید هم عالی میشود و تن خور خیلی خوبی دارد.

یک تیکه پارچه، کش نیم سانتی، قیچی، چرخ خیاطی یا نخ و سوزن

درس قبلی درس بعدی