بازگشت به دوره ها

5 نکته برای بازوی برجسته

5 نکته برای بازوی برجسته

استاد فاطمه ابراهیمی

5 نکته برای بازوی برجسته

در این ویدئو متوجه میشوید که اگر بازوی برجسته دارید چه لباس هایی بپوشید برایتان بهتر است.

یا در واقع میشود گفت توضیحاتی در رابطه با اندام شناسی و پوشاندن ایرادهای بازو در فرم اندام های متفاوت.

ندارد

 

درس قبلی درس بعدی